Hải Phát Invest bao giờ hết khó?

| Ngày cập nhật: Thứ Năm, 19 Tháng Tám 2021 08:39:00

Trước áp lực nợ vay tăng mạnh, cùng khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Hải Phát Invest đang chú trọng vào hoạt động kinh doanh để thu hồi dòng tiền, nhằm chủ động tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư.

<p><strong>Nợ vay tăng mạnh</strong></p> <p>Vừa qua, c&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Hải Ph&aacute;t (Hải Ph&aacute;t Invest, HoSE: HPX) đ&atilde; c&ocirc;ng bố Nghị quyết HĐQT th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh 39,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ ph&acirc;n phối 15%. Nguồn vốn ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; lợi nhuận sau thuế chưa ph&acirc;n phối tại ng&agrave;y 31/12/2020 tr&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh kiểm to&aacute;n năm 2020 của c&ocirc;ng ty. Ng&agrave;y 7/9 tới đ&acirc;y, HPX sẽ chốt danh s&aacute;ch trả cổ tức.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://dc.fiingroup.vn/medialib/11335/I/2021/08/19/83952_1.png" style="width: 621px; height: 420px;" /></p> <p>Theo đ&oacute;, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, HPX ghi nhận doanh thu giảm 1.330 tỷ đồng, giảm 62%; lợi nhuận sau thuế (LNST) giảm 78% xuống 98 tỷ đồng. Tổng LNST chưa ph&acirc;n phối đến 31/12/2020 đạt hơn 516 tỷ đồng.</p> <p>Dự kiến sau ph&aacute;t h&agrave;nh HPX tăng vốn điều lệ từ gần 2.645 tỷ đồng hiện nay l&ecirc;n gần 3.042 tỷ đồng. Trong phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 18/8/2021, cổ phiếu HPX giao dịch quanh mức 33.600 đồng/cổ phiếu, với khối lượng hơn 350.000 cổ phiếu.</p> <p>Tại b&aacute;o c&aacute;o kết quả kinh doanh qu&yacute; 2/2021, doanh thu thuần của HPX đạt 494,3 tỷ đồng, tăng 79% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Cụ thể, tổng doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh&nbsp;bất động sản&nbsp;(BĐS) mang về gần 246 tỷ đồng v&agrave; từ hoạt động kh&aacute;c l&agrave; hơn 248 tỷ đồng. Nhờ đ&oacute;, LNST đ&atilde; tăng 176,9% l&ecirc;n hơn 72 tỷ đồng, với LNST của c&ocirc;ng ty mẹ tăng 130,6% l&ecirc;n hơn 58,4 tỷ đồng.</p> <p>Lũy kế 6 th&aacute;ng đầu năm, doanh thu thuần của HPX đạt 744,2 tỷ đồng, LNST đạt 142,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 169,8% v&agrave; 140,7% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</p> <p>T&iacute;nh đến ng&agrave;y 30/6, tổng t&agrave;i sản doanh nghiệp đạt gần 9.220,4 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đ&oacute;, c&aacute;c khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh l&ecirc;n 2.908 tỷ đồng, tương đương 47,7%; h&agrave;ng tồn kho tăng 67,5% l&ecirc;n 3.832,8 tỷ đồng. Mặt kh&aacute;c, nợ phải trả cũng tăng mạnh l&ecirc;n 5.484 tỷ đồng, tương đương 45,9%; ri&ecirc;ng vay v&agrave; nợ thu&ecirc; t&agrave;i ch&iacute;nh ngắn hạn tăng 8% l&ecirc;n 1.590 tỷ đồng.</p> <p>Những năm gần đ&acirc;y, Hải Ph&aacute;t Invest g&acirc;y nhiều ch&uacute; &yacute; khi li&ecirc;n tục mở rộng quỹ đất, đẩy mạnh đầu tư về c&aacute;c tỉnh như như Cao Bằng, Quảng Ninh, Thừa Thi&ecirc;n - Huế, Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh Thuận v&agrave; Cần Thơ,.... C&ugrave;ng với đ&oacute;, quy m&ocirc; nợ vay của doanh nghiệp cũng tăng theo.</p> <p><strong>Ồ ạt ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu</strong></p> <p>Trong thời gian qua, HPX đ&atilde; tăng cường hoạt động ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, huy động h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n. Trong BCTC hợp nhất qu&yacute; 1/2021, HPX cho biết, ng&agrave;y 1/12/2017 doanh nghiệp đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với ng&acirc;n h&agrave;ng Indovina về việc ph&aacute;t h&agrave;nh 1.300 tr&aacute;i phiếu, tương đương số tiền huy động 1.300 tỷ đồng. Tr&aacute;i phiếu đ&aacute;o hạn v&agrave;o th&aacute;ng 12/2022, kỳ t&iacute;nh l&atilde;i 6 th&aacute;ng 1 lần. Với 8 khoản vay li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, tổng cộng HPX huy động 2.530 tỷ đồng từ c&aacute;c đợt ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/3/2021. L&atilde;i suất trung b&igrave;nh tr&aacute;i phiếu HPX khoảng 10,5%.</p> <p>Mới đ&acirc;y, th&ocirc;ng tin từ Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX) cho hay, HPX vừa ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 650 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo (TSĐB).</p> <p>Tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 3 năm, ng&agrave;y đ&aacute;o hạn l&agrave; 5/5/2024. L&atilde;i suất &aacute;p dụng cho kỳ t&iacute;nh l&atilde;i đầu ti&ecirc;n l&agrave; 9,5%/năm. Trong đ&oacute;, TSĐB l&agrave; quyền sử dụng đất v&agrave; quyền t&agrave;i sản ph&aacute;t sinh tại dự &aacute;n khu đất thương mại TM1 - Khu d&acirc;n cư Cồn T&acirc;n Lập (TP Nha Trang) của C&ocirc;ng ty TNHH HP Hospitality Nha Trang. To&agrave;n bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của &ocirc;ng L&ecirc; Việt Dũng v&agrave; to&agrave;n bộ phần vốn g&oacute;p (tối thiểu 78% vốn điều lệ) của HPX tại c&ocirc;ng ty HP Hospitality.</p> <p>Ph&iacute;a c&ocirc;ng ty chia sẻ, to&agrave;n bộ số tiền thu được từ việc ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu sẽ được sử dụng để t&agrave;i trợ chi ph&iacute; tiền sử dụng đất, chi ph&iacute; x&acirc;y dựng phần thấp tầng để HPX thực hiện dự &aacute;n đầu tư nh&agrave; ở số 1 thuộc phố đi bộ khu 1, Khu đ&ocirc; thị ph&iacute;a Nam TP Bắc Giang do c&ocirc;ng ty l&agrave;m chủ đầu tư.</p> <p><strong>C&ograve;n kh&oacute; v&igrave; dịch bệnh</strong></p> <p>Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong ng&agrave;nh, những năm gần đ&acirc;y, d&ograve;ng tiền kinh doanh của HPX gặp kh&oacute; do li&ecirc;n tục đổ vỡ về kế hoạch doanh thu v&agrave; lợi nhuận. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, ngoại trừ năm 2019 d&ograve;ng tiền kinh doanh của HPX dương với 1.384 tỷ đồng, c&ograve;n lại những năm 2017, 2018, 2020 v&agrave; qu&yacute; 1/2021 đều ghi nhận ở mức &acirc;m. V&igrave; vậy, việc c&ocirc;ng ty phải ra sức huy động vốn để củng cố nguồn lực t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave; điều dễ hiểu.</p> <p>C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n VNDirect đ&atilde; từng đ&aacute;nh gi&aacute;, cam kết với cổ đ&ocirc;ng của HPX đạt 3/10 điểm. C&ograve;n x&eacute;t về tổng quan, bao gồm c&aacute;c kh&iacute;a cạnh cam kết với cổ đ&ocirc;ng, tốc độ tăng trưởng, sức khỏe t&agrave;i ch&iacute;nh, khả năng sinh lời v&agrave; vị thế doanh nghiệp, HPX đạt 4/10.</p> <p>Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 c&ograve;n diễn biến phức tạp, Ban l&atilde;nh đạo HPX đ&atilde; ưu ti&ecirc;n x&acirc;y dựng mục ti&ecirc;u ổn định sản xuất kinh doanh, với mức doanh thu hợp nhất từ 1.500-1.600 tỷ đồng, trong đ&oacute;, c&ocirc;ng ty mẹ khoảng 1.000-1.500 tỷ đồng.</p> <p>Về ngắn hạn, HPX định hướng ho&agrave;n th&agrave;nh dự &aacute;n The Seahara Ph&uacute; Y&ecirc;n (1,4 ha) v&agrave; ghi nhận doanh thu trong năm nay. Đồng thời triển khai thi c&ocirc;ng c&aacute;c dự &aacute;n như: HP Galaxy Cao Bằng (4,35 ha, tổng mức đầu tư 880 tỷ đồng); Khu đ&ocirc; thị ph&iacute;a Nam th&agrave;nh phố Bắc Giang (2,1 ha), Fidel Central Park - Quảng Trị (1,1 ha) ), Seahara Mũi N&eacute; - B&igrave;nh Thuận (5 ha, tổng mức đầu tư 2.332 tỷ đồng), dự &aacute;n Khu nghỉ dưỡng kết hợp TMDV &amp; Nh&agrave; ở La Emera Hạ Long - Quảng Ninh (12,66 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng).</p> <p>Về d&agrave;i hạn, c&ocirc;ng ty sẽ th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng của c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư như: Dự &aacute;n Khu ĐTM Mai Pha - Lạng Sơn (91,73 ha, đầu tư tổng hợp 3.381 tỷ đồng), dự &aacute;n Khu ĐTM An B&igrave;nh 1 &amp; 2 tại Cần Thơ (222,7 ha, tổng mức đầu tư 9.141 Tỷ đồng), dự &aacute;n Vinh Mỹ tại Huế (39,58 ha, tổng mức đầu tư 656 Tỷ đồng).</p> <p>Như vậy, HPX đang ch&uacute; trọng v&agrave;o hoạt động kinh doanh để thu hồi d&ograve;ng tiền đầu tư nhanh, nhằm chủ động t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả đầu tư.</p>

Diễm Ngọc