GDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

| Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Tám 2021 15:58:00

GDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

<table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-08/2021-08-18/42415_T_NK_20172022_DK.pdf" title="Tải về">42415_T_NK_20172022_DK.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>