DGW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

| Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Tám 2021 16:03:00

DGW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

<p>Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;ng&agrave;y ĐKCC&nbsp;trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt v&agrave; Ph&aacute;t h&agrave;nh tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu&nbsp;của&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần Thế Giới Số (m&atilde; CK: DGW)&nbsp;như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-08/2021-08-18/50234_ang-von-tu-NVCSH.pdf" title="Tải về">50234_ang-von-tu-NVCSH.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>