Lỗ trong 6 tháng đầu năm, cổ phiếu Quốc tế Hoàng Gia (RIC) tiếp tục vào diện kiểm soát của HOSE

| Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Tám 2021 09:24:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Mã chứng khoán RIC - sàn HOSE).

<p>Theo đ&oacute;, ng&agrave;y 13/8/2021, HOSE đ&atilde; nhận được B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh so&aacute;t x&eacute;t b&aacute;n ni&ecirc;n của C&ocirc;ng ty cổ phần Quốc tế Ho&agrave;ng Gia. Trong đ&oacute;, lợi nhuận sau thuế 6 th&aacute;ng đầu năm 2021 của RIC l&agrave; -45,07 tỷ đồng v&agrave; lợi nhuận sau thuế chưa ph&acirc;n phối t&iacute;nh đến ng&agrave;y 30/6/2021 l&agrave; -354,9 tỷ đồng.</p> <p>Như vậy, căn cứ theo BCTC so&aacute;t x&eacute;t b&aacute;n ni&ecirc;n năm 2021 C&ocirc;ng ty cổ phần Quốc tế Ho&agrave;ng Gia vẫn chưa khắc phục được nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa v&agrave;o diện kiểm so&aacute;t.</p> <p>HOSE tiếp tục giữ nguy&ecirc;n diện kiểm so&aacute;t đối với cổ phiếu RIC v&agrave; sẽ xem x&eacute;t hướng xử l&yacute; tiếp theo đối với cổ phiếu RIC căn cứ v&agrave;o BCTC kiểm to&aacute;n năm 2021 của C&ocirc;ng ty.</p> <p>Được biết, trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2021, RIC ghi nhận doanh thu 54,8 tỷ đồng, tăng 10,9% so với c&ugrave;ng kỳ v&agrave; lợi nhuận sau thuế &acirc;m 45,1 tỷ đồng so với c&ugrave;ng kỳ &acirc;m 54,3 tỷ đồng. T&iacute;nh tới 30/6/2021, tổng lỗ lũy kế đ&atilde; tăng từ 309,8 tỷ đồng l&ecirc;n 354,9 tỷ đồng so với đầu năm.</p> <p>Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 10,4 triệu USD, tương ứng 238,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế l&agrave; 505.000 USD, tương ứng 11,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 th&aacute;ng đầu năm với việc lỗ, doanh nghiệp c&ograve;n rất xa kế hoạch l&atilde;i.</p> <p>Đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 17/8, cổ phiếu RIC giảm 1.600 đồng về 21.400 đồng/cổ phiếu.</p>

Vũ Duy Bắc