DGW: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Tám 2021 14:25:00

DGW: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:


Tài liệu đính kèm
 22933_ang-von-tu-NVCSH.pdf