CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Tám 2021 15:43:00

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

.


Tài liệu đính kèm
  IDJKQML.pdf