IDJ: Nguyễn Đỗ Đức Lâm - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 3.000.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 05 Tháng Tám 2021 21:21:00

IDJ: Nguyễn Đỗ Đức Lâm - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 3.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Đức Lâm
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/09/2021.