BMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn KWE BETEILIGUNGEN AG

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Tám 2021 13:43:00

BMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn KWE BETEILIGUNGEN AG

KWE BETEILIGUNGEN AG báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sau đây:


Tài liệu đính kèm
  15431_y-doi-sh-CDL-KWE.pdf