HII: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Tám 2021 16:16:00

HII: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần An Tiến Industries thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 43624_CP-dang-luu-hanh.pdf