LNC: Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 3.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Bảy 2021 08:56:00

LNC: Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 3.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hồng Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: LNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.000 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.000 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2021.