LNC: Trần Công Văn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 1.500 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Bảy 2021 08:58:00

LNC: Trần Công Văn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 1.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Công Văn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: LNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.200 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.700 CP (tỷ lệ 0,13%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2021.