LNC: Lê Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Bảy 2021 08:58:00

LNC: Lê Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thanh Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: LNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.900 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2021.