YTC: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 21 Tháng Bảy 2021 17:37:00

YTC: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp ĐHCĐTN 2021


Tài liệu đính kèm
  000000010687265_2384tb_20210721_1.PDF