PTT: Thông báo tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (lần 2)

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Bảy 2021 23:06:00

PTT: Thông báo tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (lần 2)

.


Tài liệu đính kèm
 000000010684814_20210718__CV_18__Tam_hoan_cuoc_hop_DHDCD_thuong_nien_nam_2021_lan_2_cua_PTT_signed.pdf