GDW: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy 2021 14:26:00

GDW: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.


Tài liệu đính kèm
 000000010666549_Thong_bao_ve_ngay_dang_ky_cuoi_cung_thuc_hien_quyen_cua_nguoi_so_huu_co_phieu_Mien_nhiem_bo_nhiem_thanh_vien_HDQT_2.pdf