AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hòa Thị Thu Hà và Trần Thị Thoản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy 2021 13:33:00

AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hòa Thị Thu Hà và Trần Thị Thoản

Hòa Thị Thu Hà và Trần Thị Thoản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
 14225_-HOA-THI-THU-HOA.pdf
 14227_--TRAN-THI-THOAN.pdf