LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 30.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Bảy 2021 07:47:00

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 30.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 399.991 CP (tỷ lệ 26,67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/08/2021.