HII: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 13 Tháng Bảy 2021 15:33:00

HII: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần An Tiến Industries thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:


Tài liệu đính kèm
 34654_tu-nguon-von-CSH.pdf