PPE: Quách Mỹ Hoa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 302.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 08 Tháng Bảy 2021 16:41:00

PPE: Quách Mỹ Hoa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 302.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Quách Mỹ Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: PPE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 302.000 CP (tỷ lệ 15,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 302.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/08/2021.