MDF: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 08 Tháng Bảy 2021 15:24:00

MDF: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (V/v: cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng trị.)

.


Tài liệu đính kèm
  000000010640855_HDKTdaky.pdf