PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 3.920 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 08 Tháng Bảy 2021 11:09:00

PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 3.920 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Việt Oanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PGN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.920 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.920 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/08/2021.