CBI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Bảy 2021 14:48:00

CBI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Tài liệu đính kèm
 000000010628428_BB_va_Nghi_quyet_DHDCD_nam_2021.pdf
 000000010628436_TB.pdf
 000000010628435_Tai_lieu_sau_DHDCD_thuong_nien_nam_2021__Cong_ty_CP_Gang_thep_Cao_Bangcompressed.pdf