C21: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2021 16:00:00

C21: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Tài liệu đính kèm
 000000010618432_2021.06.28__CV_48C21_signed_CBTT_BB_kiem_phieu_NQ_thong_qua_noi_dung_lay_y_kien_CD_bang_van_ban.pdf
 000000010618469_2021.06.28_C21_CBTT_NQ_02DHDCD__BBKP_02_signed.pdf