ABB: Vũ Thị Nhung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 177.394 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2021 15:09:00

ABB: Vũ Thị Nhung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 177.394 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Nhung
- Mã chứng khoán: ABB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 177.394 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Văn Tiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.125.831 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 177.394 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 177.394 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/06/2021.