SPM: Nghị quyết,Biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 01 Tháng Bảy 2021 08:36:00

SPM: Nghị quyết,Biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần SPM thông báo Nghị quyết,Biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 84930_01_01CBTT-300621.pdf
 84931_i-co-dong-300621.pdf
 84932_i-co-dong-300621.pdf
 84932_o-trinh-30062021.pdf
 84933_HC490QT20300621..pdf
 84934_o-cao-BKS-300621.pdf
 84934_cua-TGD-30062021.pdf
 84935_c-dai-hoi-300621.pdf
 84936_u-cu-DHCD-300621.pdf