ABB: Nguyễn Đức Anh - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 900 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2021 10:26:00

ABB: Nguyễn Đức Anh - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Anh
- Mã chứng khoán: ABB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hạnh Tâm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 13.772 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 900 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/06/2021.