C21: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2021 00:34:00

C21: Nghị quyết Hội đồng quản trị

.


Tài liệu đính kèm
 000000010609980_2021.06.28__CVDI_47C21_signed__CBTT_thong_qua_chu_truong_lay_y_kien_CD_bang_van_ban.pdf
 000000010609985_2021.06.28__NQ_HDQT_08_signed_C21__Thong_qua_chu_truong_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban.pdf