IDJ: Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc - đã mua 21.600 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 29 Tháng Sáu 2021 11:03:00

IDJ: Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc - đã mua 21.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Quyền Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.400 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 21.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.000 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp lệnh do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/06/2021.