SKN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 29 Tháng Sáu 2021 08:19:00

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,2%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 320 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/07/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (xuất trình chứng minh nhân dân) tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/07/2021.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.