IDJ: Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 42.700 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Sáu 2021 16:56:00

IDJ: Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 42.700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 42.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 42.700 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mức giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/06/2021.