NAV: Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu 2021 16:45:00

NAV: Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021  như sau:


Tài liệu đính kèm
 50906_huc-DHDCDTN-2021.pdf