DPM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Thu Hương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Sáu 2021 16:57:00

DPM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Thu Hương

Lê Thị Thu Hương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
 50852_Le-Thi-Thu-Huong.pdf