POW: Các Tờ trình và điều lệ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 01 Tháng Sáu 2021 15:38:00

POW: Các Tờ trình và điều lệ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo các Tờ trình và điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
 34741_E1BAADp20HC490QT.pdf
 34742_A7u20TV20HC490QT.pdf
 34743_ower-sua-lan-3-1.pdf
 34744_E1BBA7a20Ban20KS.pdf
 34746_1t20C491E1BB99ng.pdf
 34748_E1BAADp20HC490QT.pdf
 34748_m20toC3A1n20BCTC.pdf
 34749_490QT2C20Ban20KS.pdf
 34750_B8B20cC3B4ng20ty.pdf
 34751_E1BBA7a20HC490QT.pdf