GDW: Thông qua hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH - MTV

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 01 Tháng Sáu 2021 14:56:00

GDW: Thông qua hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH - MTV

.


Tài liệu đính kèm
 000000010538173_Cong_bo_thong_tin_ve_viec_giao_dich_hop_dong_voi_Tong_Cong_ty_Cap_nuoc_Sai_Gon_TNHH__MTV_ngay_31.5.2021.pdf