CLW: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về ban hành quy chế kiểm toán nội bộ, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 và hợp đồng thuê tài sản hoạt động

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 01 Tháng Sáu 2021 14:45:00

CLW: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về ban hành quy chế kiểm toán nội bộ, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 và hợp đồng thuê tài sản hoạt động

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết và Quyết định HĐQT về ban hành quy chế kiểm toán nội bộ, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 và hợp đồng thuê tài sản hoạt động như sau:


Tài liệu đính kèm
 25743_77-va-QD-HDQT-78.pdf