SPM: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 01 Tháng Sáu 2021 14:36:00

SPM: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần SPM thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 24213_ien-bang-van-ban.pdf