LBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 31 Tháng Năm 2021 18:04:00

LBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 000000010535442_4._THE_THUC_TIEN_HANH_DH.pdf
 000000010535462_15._DU_THAO_NGHI_QUYET_DAI_HOI.pdf
 000000010535449_11._QUY_CHE_NOI_BO_VE_QUAN_TRI_CONG_TY.pdf
 000000010535447_9._CAC_TO_TRINH.pdf
 000000010535434_1._THU_MOI_HOP.pdf
 000000010535451_13._QUY_CHE_HOAT_DONG_CUA_BAN_KIEM_SOAT.pdf
 000000010535445_7._BAO_CAO_CUA_BKS.pdf
 000000010535440_2._GIAY_UY_QUYEN.pdf
 000000010535446_8._BAO_CAO_TAI_CHINH.pdf
 000000010535450_12._QUY_CHE_HOAT_DONG_CUA_HDQT.pdf
 000000010535461_14._DU_THAO_BIEN_BAN_DAI_HOI.pdf
 000000010535441_3._CHUONG_TRINH.pdf
 000000010535448_10._DIEU_LE_CONG_TY.pdf
 000000010535443_5._BAO_CAO_CUA_HDQT.pdf
 000000010535444_6._BAO_CAO_CUA_BGD.pdf