POW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Năm 2021 17:38:00

POW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55702_BB-va-NQ-DHCD-TN.pdf