PPE: Quách Thị Mỹ Nhung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 161.500 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Năm 2021 17:21:00

PPE: Quách Thị Mỹ Nhung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 161.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Quách Thị Mỹ Nhung
- Mã chứng khoán: PPE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 162.700 CP (tỷ lệ 8,14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Quách Mỹ Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 302.000 CP (tỷ lệ 15,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 162.700 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 161.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.200 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt được giá khớp lệnh mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/04/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/05/2021.