FPT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là nhóm NĐTNN

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 25 Tháng Năm 2021 17:21:00

FPT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là nhóm NĐTNN

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần FPT như sau:


Tài liệu đính kèm
  53322_on-ngay-25052021.pdf