IDJ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.630.000 cổ phiếu

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 24 Tháng Năm 2021 14:30:00

IDJ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.630.000 cổ phiếu


Tài liệu đính kèm
 000000010518301_1781tb_20210524_1.PDF