IDJ: Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 21 Tháng Năm 2021 16:52:00

IDJ: Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Quyền Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.400 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/05/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2021.