PTS: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 21 Tháng Năm 2021 15:32:00

PTS: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020

.


Tài liệu đính kèm
 000000010510707_THONG_BAO_VE_VIEC_CHOT_DANH_SACH_CO_DONG_TRA_CO_TUC_signed.pdf