NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Năm 2021 17:34:00

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54239_20tai20lieu20hop.pdf