PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đã bán 5.400 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Năm 2021 15:51:00

PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đã bán 5.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Việt Oanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PGN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.400 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/04/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/05/2021.