ABB: Đỗ Hương Giang - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.502.038 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Năm 2021 16:37:00

ABB: Đỗ Hương Giang - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.502.038 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Hương Giang
- Mã chứng khoán: ABB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.502.038 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Văn Tiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.125.831 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.502.038 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.502.038 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2021.