SPM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Năm 2021 16:12:00

SPM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần SPM thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 43646_DHDCD-SPM-140521.pdf