HNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Năm 2021 17:24:00

HNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Tài liệu đính kèm
 000000010418053_quy_che_hoat_dong_cua_ban_kiem_soat.pdf
 000000010418052_quy_che_hoat_dong_cua_hoi_dong_quan_tri.pdf
 000000010417440_BIEN_BAN_NGHI_QUYET_DHDCD_2021_KEM_TO_TRINH_BAO_CAO.pdf
 000000010418051_quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_cong_ty.pdf
 000000010418040_dieu_le_cong_ty_co_phan_hanel_xop_nhua_2021.pdf