VIF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 10 Tháng Năm 2021 15:04:00

VIF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

.


Tài liệu đính kèm
 000000010462419_CBTTNgayDKCuoiCungThuchienquyennhancotuc2020_signed.pdf