BOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 06 Tháng Năm 2021 16:09:00

BOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Tài liệu đính kèm
 000000010365475_QUY_CHE_TO_CHUC_DAI_HOI.pdf
 000000010365472_QUY_CHE_HOAT_DONG_CUA_BKS.pdf
 000000010365759_TO_TRINH_UY_QUYEN_HDQT_DU_THAO_NGHI_QUYET.pdf
 000000010365344_CBTT_BB_NQ_DHDCD_THUONG_NIEN.pdf
 000000010365473_QUY_CHE_HOAT_DONG_CUA_HDQT.pdf
 000000010365474_QUY_CHE_NOI_BO_QUAN_TRI_CONG_TY.pdf
 000000010365505_TO_TRINH_SUA_DOI_DL_QUY_CHE_NOI_BO_QC_HDQT_QC_BKS2.pdf
 000000010365471_DIEU_LE_CONG_TY_19.04.pdf
 000000010365486_TO_TRINH_THONG_QUA_BCTC_2020_KE_HOACH_2021.pdf
 000000010365485_BAO_CAO_2020_VA_KE_HOACH_2021.pdf